Vyzkoušej pivní deník!

Pivní deník
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
   

  Přehled pivovarů
  na jednom místě

  Podmínky použití

  Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat nebo užívají webové stránky pivni-cesta.cz.

  Kopírování a šíření textů, fotografií nebo zdrojových kódů webu provozovatele je v jakékoli podobě bez písemného souhlasu provozovatele portálu zakázáno.
  Provozovatel webu se snaží při tvorbě obsahu co nejpřesněji a nejpravdivěji zveřejňovat informace, přesto nelze vyloučit případné chyby. Proto provozovatel neručí za případné chyby nebo překlepy.

  Inzerent, je fyzická nebo právnická osoba, která zveřejňuje své služby nebo zboží prostřednictvím komerčních záznamů, grafické nebo textové inzerce na www stránkách.
  Inzerent odpovídá za obsah a právní přípustnost textových anebo grafických předloh, které vloží prostřednictvím inzerce nebo komerčního obsahu na webové stránky provozovatele.
  Provozovatel si vyhrazuje právo zařadit inzerát nebo komerční záznam do jim vymezené oblasti nebo kategorie stránek.

  Uživatel, je fyzická nebo právnická osoba, která přistupuje na tyto webové stránky či je jinak užívá.

  Provozovatel je oprávněn odmítnout uveřejnění inzerátu nebo komerčního záznamu (profilu) v případě, kdy jeho znění nebo význam odporuje etickým zásadám nebo zájmům provozovatele, nebo je-li v rozporu s právními předpisy, nebo svou technickou nebo estetickou kvalitou narušuje výslednou podobu příslušných www stránek. Dále pokud inzerent hodlá podat inzerát nebo komerční obsahu odkazující na produkt či služby podobné službám či produktu provozovatele.  Provozovatel není povinen zadavateli inzerce zdůvodňovat, proč inzerci odmítl.
  Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit inzerci (nebo ji pozastavit) inzerentovi, který je v prodlení s úhradou jakýchkoli závazků vůči provozovateli až do zaplacení celkové dlužné částky.

  Pro případ zásahu vyšší moci je provozovatel zbaven odpovědnosti k plnění závazků a poskytování náhrad za vzniklé škody.

  Potvrzením objednávky (nebo odesláním elektronického formuláře) inzerent uzavírá se provozovatelem smlouvu na zveřejnění komerčního záznamu. Platnost komerčního záznamu je dvanáct měsíců (pokud není dohodnuto jinak). Platnost komerčního záznamu začíná běžet dnem uveřejnění komerčního záznamu na www stránkách, nejdéle však po uplynutí 30 dnů od data potvrzení objednávky. Provozovatel je povinen vytvořit komerční profil inzerenta do pěti pracovních dní od obdržení kompletních podkladů od inzerenta, nebo po obdržení objednávky na vytvoření komerčního profilu. V případě, že provozovatel neobdrží od inzerenta data ke zveřejnění do 30 dní po zaslání objednávky, je oprávněn vytvořit komerční záznam ve vlastní režii a účtovat si za něj poplatek dle platného ceníku. Ceny se řídí aktuálním ceníkem provozovatele.

  Inzerent může písemně vypovědět smlouvu při dodržení storno podmínek uvedených v platném ceníku.

  Inzerent bere na vědomí, že v případě prodlení platby je provozovatel oprávněn předat vzniklou pohledávku třetí společnosti k vymáhání. Další náklady s tím spojené je povinen uhradit inzerent.

  V případě, že uživatel vložil jakákoli data (textová či obrazová) prostřednictvím komentářů, diskusí, soutěží, anket či jiných nástrojů umožňujících uložení dat na www stránky bere na vědomí, že tato data budou zveřejněna. V případě, že uživatel vloží prostřednictvím výše zmíněných nástrojů na www stránky data, která mohou být považována za autorské dílo, poskytuje tím automaticky neomezenou nevýhradní licenci ke všem způsobům užití díla. Bez nároku na autorskou odměnu. Uživatel se tímto zavazuje, že nebude vkládat prostřednictvím výše uvedených nástrojů na www stránky díla, ke kterým nevlastní autorská práva a potvrzuje, že si je vědom vlastní odpovědnosti za případné porušení autorských práv třetích osob.

  Provozovatel může kdykoliv, a to i bez předchozího upozornění provádět změny dat na www stránkách. Provozovatel také nemá žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním www stránek.

  Provozovatel neodpovídá za správnost a úplnost informací na www stránkách. Provozovatel je oprávněn přebírat a také přebírá některé z dat publikovaných na www stránkách též z jiných zdrojů, které jsou vždy řádně uvedeny.

  Provozovatel nenese odpovědnost za obsah sdělení, která vkládají uživatelé nebo která si mezi sebou vyměňují v některých částech www stránek a vyhrazuje si právo odstraňovat sdělení obsahující jakákoliv data, jejichž obsah či formu lze důvodně považovat za protiprávní, rasistická, znevažující, urážlivá nebo jinak nepřijatelná. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit bez upozornění jakékoli příspěvky, komentáře či jiná data obsahující komerční sdělení, prolinky na www stránky nebo kontaktní údaje na komerční subjekty ze všech míst, která pro to nejsou výslovně určena. (Zejména komentáře, diskuse, fóra atd.)

  Provozovatel má právo upravit jakýkoli obsah vložený na jeho www stránky uživatelem. A to zejména v případě gramatických chyb, nesprávné struktury textů, formátování, rozsahu, zařazení do kategorií apod.

  Provozovatel neodpovídá za obsah internetových stránek jiných subjektů, jež je možno navštívit prostřednictvím www stránek, které provozuje. Provozovatel dále neodpovídá za obsah reklamy či propagace prováděnou dalšími subjekty na www stránkách.
  Obsah www stránek je poskytován uživatelům zdarma. Užívat www stránky lze pouze pro vlastní potřebu (a to jak celek, tak její části). Jiné užití bez souhlasu provozovatele není dovoleno.
  Měnit, upravovat či jinak jakkoli zasahovat, bez souhlasu provozovatele, do obsahu či technické podstaty www stránek je výslovně zakázáno. Pouze provozovatel má právo činit úkony uvedené v předcházející větě.

  Tyto obecné podmínky použití jsou platné ode dne zveřejnění na webových stránkách provozovatele.

  Provozovatel si vyhrazuje právo změnit tyto obecné podmínky použití kdykoli, kdy to uzná za vhodné.

  Ochrana osobních údajů

  Osobní údaje uživatelů serveru www.pivni-cesta.cz  jsou chráněny v souladu s platnými zákony České Republiky o ochraně osobních dat, především podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

  Uživatel poskytnutím svých osobních údajů uděluje souhlas se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů provozovatelem webu provozovatele. Tyto činnosti budou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Uživatel souhlasí se zveřejněním IP adresy u svého diskusního příspěvku.

  Uživatelé www stránek, kteří poskytli provozovateli své osobní, kontaktní nebo jiné údaje dobrovolně, mu tímto dávají souhlas s nakládáním s údaji tak, aby bylo možné řádně provozovat www stránky, a to včetně zveřejňování těchto údajů v souvislosti s obsahem stránek, osobního kontaktu provozovatele s uživateli, odesílání komerčních sdělení, archivace obsahu, k zasílaní vámi požadovaných informací (novinky, akční letenky, ubytování apod.) atd. Provozovatel se zavazuje, že přístup k vašim osobním údajům bude povolen pouze pověřeným osobám a žádné z těchto údajů nebudou poskytnuty ke zpracování třetí straně bez vašeho souhlasu s výjimkou orgánů činných v trestním řízení.